લાભ જ લેવો હોય તો

લાભ જ લેવો હોય તો બેસોને એકાંતમાં કૂંચી રે બતાવું અપાર રે, એ કૂંચીથી બ્રહ્મનાં તાળાં ઉઘડે ને લાગે ભજનમાં એક તાર રે …. લાભ જ લેવો હોય તો

પ્રથમ મુખ્ય ધારણ રાખો ને દશાને રાખો ગંભીર રે, નિયમ બારુ બોલવું નહીં ને ધારણા રાખવી ધીર રે …. લાભ જ લેવો હોય તો

આહાર તો સર્વ સત્વગુણી કરવો ને રૂડી પાળવી રીત રે, ગુરૂજીના વચનને મૂકવું નહીં ને રાખવી પરિપૂર્ણ પ્રીત રે … લાભ જ લેવો હોય તો

ખટમાસ એકાંતે આસન જીતવું ત્યારે અર્ધો યોગ થ્યો કહેવાય રે, ગંગા સતી એમ રે બોલિયા પછી અભ્યાસ વધતો જોને જાય રે …. લાભ જ લેવો હોય તો

– ગંગા સતી

Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *