કોઈ કછુ કહૈ મન લાગા

કોઈ કછુ કહૈ મન લાગા.

ઐસી પ્રીતિ લાગી મન મોહન, જસ સોને મેં સુહાગા;

જનમ જનમ કા સોવે યે મનવા, સદ્દગુરુ શબ્દ સુનિ જાગા. … કોઈ કછું કહૈ.

માત, તાત, સુત, કુટુંબ-કબીલા, તૂટ ગયા જૈસે ધાગા;

મીરાં કે પ્રભુ ગિરધર નાગર, ભાગ્ય હમારા જાગા. … કોઈ કછું કહૈ.

– મીરાંબાઈ

Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *