કરના ફકીરી તબ ક્યા દિલગીરી?

કરના ફકીરી તબ ક્યા દિલગીરી? સદા મગનમેં રહેના જી … કરના ફકીરી.

કોઈ દિન ગાડી ને કોઈ દિન બંગલા, કોઈ દિન જંગલ બસના જી … કરના.

કોઈ દિન હાથી ને કોઈ દિન ઘોડા, કોઈ દિન પાંવ પે ચલના જી … કરના ફકીરી.

કોઈ દિન ખાજાં ને કોઈ દિન લાડુ, કોઈ દિન ફાકમફાકા જી … કરના ફકીરી.

કોઈ દિન ઢોલિયા, કોઈ દિન તલાઈ, કોઈ દિન ભોંય પે લેટના જી … કરના ફકીરી.

મીરાં કહે પ્રભુ ગિરિધરના ગુણ, જો આન પડે સો સહના જી … કરના ફકીરી.

– મીરાંબાઈ

See also  A Blind Singer by Susan Coolidge
Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *