કર્મનો સંગાથી કોઈ નથી

હે જી રે કર્મનો સંગાથી, રાણા મારું કોઈ નથી. હે જી રે કર્મનો સંગાથી, હરિ વિણ કોઈ નથી.

હો એક રે ગાયનાં દો-દો વાછરું, લખ્યાં એનાં જુદાં જુદાં લેખ, એક રે બન્યો શિવજીનો પોઠિયો, બીજો ઘાંચીડાને ઘેર … હે જી રે કર્મનો સંગાથી.

હો એક રે માતાનાં દો-દો દીકરા, લખ્યાં એનાં જુદાં જુદાં લેખ, એકને માથે રે છત્તર બિરાજે, બીજો ભારા વેચી ખાય … હે જી રે કર્મનો સંગાથી.

હો એક રે માટીનાં દો-દો મોરિયા, લખ્યાં એનાં જુદાં જુદાં લેખ, એક રે મોરિયો શિવજીની ગળતી, બીજો મસાણે મૂકાય … હે જી રે કર્મનો સંગાથી.

હો એક રે પત્થરનાં દો-દો ટુકડા, લખ્યાં એનાં જુદાં જુદાં લેખ, એક રે બન્યો શિવજીની મૂર્તિ, બીજો ગંગાજીને ઘાટ … હે જી રે કર્મનો સંગાથી

હો એક રે વેલાના દો દો તુંબડાં, લખ્યાં એનાં જુદા જુદા લેખ, એક રે તુંબડું સાધુના હાથમાં, બીજું રાવળિયાને ઘેર … હે જી રે કર્મનો સંગાથી.

હો એક રે વાંસની દો દો વાંસળી, લખ્યાં એનાં જુદા જુદા લેખ, એક રે વાંસળી કાનકુંવરની, બીજી વાગે વાદીડાને રે ઘેર … હે જી રે કર્મનો સંગાથી.

હો એક રે માતને દો દો બેટડા, લખ્યાં એના જુદા જુદા લેખ, એક રે બેટો ચોરાશી ધૂણી તપે, બીજો લખચોરાશી માંહ્ય ….

Page 2

હે જી રોહીદાસ ચરણે મીરાંબાઈ બોલીયા, દેજો અમને સંત ચરણે વાસ … હે જી રે કર્મનો સંગાથી.

– મીરાંબાઈ

Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *