કાનુડો કામણગારો રે

કાનુડો કામણગારો રે, સાહેલી,
આ તો કાનુડો કામણગારો રે!
રંગે રૂડો ને રૂપાળો રે, સાહેલી,
આ તો કાનુડો કામણગારો રે!

રંગ રાતોરાતો મદમાતો,
ને વાંસલડીમાં ગીતડાં ગાતો,
હે એનાં નેણાં કરે ચેનચાળો રે, સાહેલી,
આ તો કાનુડો કામણગારો રે!

ભરવાને ગઈ’તી પાણી રે
એને પ્રેમપીડા ભરી આણી રે,
ઘેલી થઈ આવી શાણી રે, સાહેલી,
આ તો કાનુડો કામણગારો રે!

બેની તારે પાયે લાગું,
વ્હાલા રે વિના ઘેલું રે લાગ્યું રે,
હે એને દયાના પ્રીતમ માંગું રે, સાહેલી,
આ તો કાનુડો કામણગારો રે!

Kanudo Kamangaro Re by Dayaram

See also  Pompeii And Herculaneum by Friedrich Schiller
Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *