કાહે ન મંગલ ગાવે, જશોદા મૈયા

કાહે ન મંગલ ગાવે જશોદા મૈયા,
કાહે ન મંગલ ગાવે પુરણ બ્રહ્મ સકલ અવિનાશી તેરી ધેનુ ચરાવે … જશોદા મૈયા

કોટિ કોટિ બ્રહ્માંડ કે કર્તા જપ તપ ધ્યાન ન આવે,
ના જાનું યહ કૌન પુન્ય સે તાકો ગોદ ખિલાવે …. જશોદા મૈયા

બ્રહ્માદિક ઈન્દ્રાદિ શંકર નિગમ નેતિ કરી ગાવે,
શેષ સહસ્ત્ર મુખ રટત નિરંતર, તાકો પાર ન આવે … જશોદા મૈયા

સુંદર વદન કમલદલ લોચન, ગૌધન કે સંગ આવે,
માત જશોદા કરત આરતી, કબીરા દર્શન પાવે … જશોદા મૈયા

– સંત કબીર

See also  Dialogue by Friedrich Schiller
Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *