જ્યાં જોઈએ ત્યાં કૂડેકૂડ

1 જ્યાં જોઈએ ત્યાં કૂડેકૂડ, સામાસામી બેઠાં ધૂડ, કોઈ આવી વાત સૂરજની કરે, તો આગળ જઈ ચાંચ જ ધરે. અમારે હજાર વર્ષ અંધારે ગયાં, તમે આવાં ડાહ્યાં ક્યાંથી થયા?

2 પશુ મૂઓ કો ભૂત ન થાય, અખા માણસ કેમ અવગત થાય?

3 મરતા પહેલાં જાને મરી, પછી જે રહેશે તે હરિ!

4 હરિજનને ગ્રહ શું કરે? જે ગ્રહ બાપડા પરવશ ફરે!

5 કાણો શૂક્ર ને લૂલો શનિ, બ્રહસ્પતિએ સ્ત્રાળ ખોઈ બાપડી!

6 આપોઆપમાં ઊઠી બલા, એક કહે રામ ને એક કહે અલા!

7 શ્વાન શ્વપચ ગૌબ્રાહ્મણ જોય, રામ થકી અળગો નહિ કોય!

8 આભડછેટ અંત્યજની જણી, બામણ વાણિયા કીધા ધણી!

9 ઊંચમાં રામ બમણો નથી ભર્યો અને નીચ પિંડ ઠાલો નથી કર્યો!

10 કહે અખો સહુ કો સુણો, જો આણો માયા અંતને, તો આપોપું ઓળખો, સેવો હરિ-ગુરુ-સંતને!

11 નાથ નિરંજન ગ્રંથ કરતા, અખો તે નિમિત્ત માત્ર, જેમ વાજું દીસે વાજતું, પણ વજાડે ગુણપાત્ર!

12 હું તો જેમ દારની પૂતળી, તે ચાળા કરે અપાર, પણ કાષ્ઠમાં કાંઈયે નથી, એ તો કળ ચાંપે સૂત્રધાર!

-અખા ભગત

See also  A Dedication. To Charlotte Cushman by Sidney Lanier
Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *