જીવ ને શિવની થઈ એકતા

જીવ ને શિવની થઈ એકતા ને પછી કહેવું નથી રહ્યું કાંઈ રે, દ્વાદશ પીધો જેણે પ્રેમથી ને તે સમાઈ રહ્યો સુનની માંય રે … જીવ ને.

તમે હરિ હવે ભરપૂર ભાળ્યા ને વરતો કાયમ ત્રિગુણથી પાર રે, રમો સદા એના સંગમાં ને સુરતા લગાડો બાવન બાર રે … જીવ ને.

મૂળ પ્રકૃતિથી છૂટી ગયા ને તૂટી ગઈ સઘળી ભ્રાંત રે, તમારું સ્વરૂપ તમે જોઈ લીધું, ને જ્યાં વરસો સદા સ્વાંત રે … જીવ ને.

સદા આનંદ હરિના સ્વરૂપમાં જે જ્યાં મટી મનની તાણા વાણ રે; ગંગા રે સતી એમ બોલિયાં રે, તમે પદ પામ્યા નિર્વાણ રે … જીવ ને.

– ગંગા સતી

See also  April by John Greenleaf Whittier
Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *