જલદી ખબર લેના

જલદી ખબર લેના મેહરમ મેરી.

જલ વિના મીન મરે એક ક્ષણ મેં, એવે અમૃત પાઓ તોય ઝેરી ઝેરી … જલદી ખબર લેના.

બહોત દિનોં કા બિછોહ ઘડા હૈ, અબ તો રાખો નેડી નેડી … જલદી ખબર લેના.

ચકોર કો ધ્યાન લગો ચંદવાસું, નટવા કો ધ્યાન લગો ડોરી ડોરી … જલદી ખબર લેના.

સંત કો ધ્યાન લગ્યો રામ પ્યારે, મૂરખ કો ધ્યાન મેરી મેરી … જલદી ખબર લેના.

મીરાં કે પ્રભુ ગિરિધર નાગર, તુમ પર સૂરત મેરી ઠેરી ઠેરી … જલદી ખબર લેના.

– મીરાંબાઈ

See also  Embankment At Night: Outcasts by D. H. Lawrence
Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *