જાગો બંસીવાલે

જાગો બંસીવાલે લલના, જાગો મોરે પ્યારે.

રજની બીતી ભોર ભયો હૈ ઘરઘર ખુલે કિંવારે, ગોપી દહીં મથત સુનિયત હૈ કંગના કે ઝનકારે … જાગો બંસીવાલે.

ઊઠો લાલજી ભોર ભયો હૈ સુર નર ઠાઢે દ્વારે, ગ્વાલબાલ સબ કરત કોલાહલ જય જય સબદ ઉચ્ચારે … જાગો બંસીવાલે.

માખન રોટી હાથ મેં લીની ગઉવનકે રખવારે, મીરાં કે પ્રભુ ગિરિધર નાગર શરણ આયા કૂં તારે … જાગો બંસીવાલે.

– મીરાંબાઈ

Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *