Jadaba Phade

ડુંગર જાણે ડાચાં ફાડે !

જોગી જાણે ગુફા ઉઘાડે !

જમરાજાનું દ્વાર ઉઘાડે !

પૃથ્વીનું પાતાળ ઉઘાડે !

બરછી સરખા દાંત બતાવે

લસ ! લસ ! કરતા જીભ ઝુલાવે

See also  Not Guilty by Ambrose Bierce
Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *