હિંદમાતાને સંબોધન

hind matane sambodhan - shortstoriescoin - image

ઓ હિંદ ! દેવભૂમિ !
સંતાન સૌ તમારાં !
કરીએ મળીને વંદન !
સ્વીકારજો અમારાં !

હિંદુ અને મુસલ્મિન :
વિશ્વાસી, પારસી, જિન :
દેવી ! સમાન રીતે સંતાન સૌ તમારાં !

પોષો તમે સહુને,
શુભ ખાનપાન બક્ષી :
સેવા કરે બને તે સંતાન સૌ તમારાં !

રોગી અને નીરોગી,
નિર્ધન અને તવંગર,
જ્ઞાની અને નિરક્ષર :
સંતાન સૌ તમારાં !

વાલ્મીકિ, વ્યાસ,
નાનક, મીરાં, કબીર,
તુલસી, અકબર, શિવાજી, માતા !
સંતાન સૌ તમારાં !

સૌની સમાન માતા,
સૌએ સમાન તેથી :
ના ઉચ્ચનીચ કોઈ સંતાન સૌ તમારાં !

ચાહો બધાં પરસ્પર :
સાહો બધાં પરસ્પર
એ પ્રાર્થના કરે આ
સંતાન સૌ તમારાં !

-‘કાન્ત’ મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ

Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *