હરિ ! તુમ હરો જનકી ભીર

હરિ ! તુમ હરો જનકી ભીર … ટેક

દ્રૌપદી કી લાજ રાખી, તુમ બઢાયો ચીર …. હરિ

ભક્ત કારન રૂપ નરહરિ, ધર્યો આપ શરીર … હરિ

હરિન કશ્યપ માર લિન્હો, ધર્યો નાહિન ધીર … હરિ

બૂડતે ગજરાજ રાખ્યો, કિયો બાહિર નીર … હરિ

દાસ મીરાં લાલ ગિરિધર,
દુઃખ જહાં તહાં પીર … હરિ

See also  Sonnet 1: Slave Trade [Hold Your Mad Hands! For Ever On Your Plain] by Robert Southey
Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *