હાં રે કોઈ માધવ લ્યો

હાં રે કોઈ માધવ લ્યો, માધવ લ્યો, વેચંતી વ્રજનારી રે … હાં રે કોઈ માધવ લ્યો

માધવને મટુકીમાં ઘાલી, ગોપી લટકે લટકે ચાલી રે, હાં રે ગોપી ઘેલું શું બોલતી જાય, મટુકીમાં ન સમાય રે .. હાં રે કોઈ માધવ લ્યો

નવ માનો તો જુઓ ઉતારી, માંહી જુઓ તો કુંજબિહારી રે, વૃંદાવનમાં જાતા દહાડી, વા’લો ગૌ ચારે છે ગિરધારી રે … હાં રે કોઈ માધવ લ્યો

ગોપી ચાલી વૃંદાવન વાટે, સૌ વ્રજની ગોપીઓ સાથ રે, મીરાં કહે પ્રભુ ગિરધર નાગર, જેનાં ચરણકમલ સુખસાગર રે .. હાં રે કોઈ માધવ લ્યો

-મીરાંબાઈ

Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *