ગુપત રસ આ જાણી લેજો

ગુપત રસ આ જાણી લેજો પાનબાઈ! જેથી જાણવું રહે નહિ કાંઈ, ઓઘ રે આનંદના કાયમ રહે, ને સેજે સંશય બધા મટી જાય … ગુપત.

શુરવીર થૈને સંગ્રામે ચડવું પાનબાઈ, માયલું મન ફરી ઊભું ન થાય; કેવળ ભક્તિને તમે એમ પામો પાનબાઈ, જેથી જનમ મરણ સહેજે મટી જાય … ગુપત.

પરપંચનાં તોડી નાખો પડલ પાનબાઈ, તો તો પચરંગી પાર જણાય; જથારથ પદને જાણ્યા પછી પાનબાઈ, ભાવ કભાવ મનમાં નહિ થાય … ગુપત.

મેદાનમાં હવે મામલો મચાવો પાનબાઈ, ભજન કરો ભરપૂર, ગંગા રે સતી એમ બોલિયાં રે, વરસાવો નિર્મળ નર … ગુપત.

– ગંગા સતી

See also  To The Queen Of My Heart by Percy Bysshe Shelley
Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *