ગીત અમે ગોત્યું

અમે સૂતા ઝરણાને જગાડ્યું,
ઉછીનું ગીત માગ્યું,
કે ગીત અમે ગોત્યું ને ક્યાંય ના જડ્યું.

અમે વનવનનાં પારણાંની દોરે,
શોધ્યું ફૂલોની ફોરે,
કે ગીત અમે …

અમે ગોત્યું વસંતની પાંખે,
ને વીજળીની આંખે,
કે ગીત અમે …

અમે શોધ્યું સાગરની છોળે,
વાદળને હિંડોળે,
કે ગીત અમે …

અમે ગોત્યું કંઇ સેંથીની વાટે,
લોચનને ઘાટે,
કે ગીત અમે …

અમે ખોળ્યું શૈશવને ગાલે,
કે નહ-નમી ચાલે,
કે ગીત અમે …

અમે જોઇ વળ્યાં દિશદિશની બારી,
વિરાટની અટારી,
ઉરે આંસુ પછવાડે હીંચતું,
ને સપનાં સીંચતું,
કે ગીત અમે …

– ઉમાશંકર જોશી

See also  Godly Ballants by George MacDonald
Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *