ગગન કી ઓટ નિશાના હૈ

Sant-Kabir-gagan-ki-ooat-nishana-hey-shortstoriescoin-poemsગગન કી ઓટ નિશાના હૈ

દાહિને સૂર ચંદ્રમા બાંયે
તીન કે બીચ છિપાના હૈ

તનકી કમાન સુરત કા રૌંદા,
શબદ બાણ લે તાના હૈ

મારત બાણ બિધા તન હી
તન સતગુરુ કા પરવાના હૈ

માર્યો બાણ ઘાવ નહીં તન
મેં જિન લાગા તિન જાના હૈ

કહે કબીર સુનો ભાઈ સાધો,
જિન જાના તિન માના હૈ

– સંત કબીર

See also  The Beacon In The Storm by Victor Hugo
Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *