ફાગુન કે દિન ચાર

ફાગુન કે દિન ચાર હોલી ખેલ મના રે

બિન કરતાલ પખાવજ બાજૈ અનહદકી ઝનકાર રે

બિન સુર રાગ છતીસૂં ગાવૈ રોમ રોમ રણકાર રે … ફાગુન કે દિન

શીલ સંતોષ કી કેસર ઘોલી પ્રેમ પ્રીત પિચકાર રે,

ઉડત ગુલાલ લાલ ભયો અંબર, બરસત રંગ અપાર રે … ફાગુન કે દિન

ઘટકે સબ પટ ખોલ દિયે હૈં લોકલાજ સબ ડાર રે,

મીરાં કે પ્રભુ ગિરધર નાગર ચરણકમલ બલિહાર રે … ફાગુન કે દિન

– મીરાંબાઈ

See also  Rahel To Varnhagen by Edwin Arlington Robinson
Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *