એકાગ્ર ચિત્ત કરી સાંભળો

એકાગ્ર ચિત્ત કરી સાંભળો રે પાનબાઈ, મોટો કહું છું ઇતિહાસ રે, એ ઇતિહાસ સાંભળશો ત્યારે પ્રગટશે પૂર્ણ વિશ્વાસ રે … એકાગ્ર

મનવાણીથી પરની વૃત્તિ જેણે, મોહજીત એવું એનું નામ રે, ભજન કરે આઠે પ્હોર હરિનું, લે છે નિરંતર નામ રે … એકાગ્ર

વેદ કરે છે જેનાં વખાણ ને જે ખોજ્યો ન આવે હાથ રે, બેહદની જેણે ભક્તિ કીધી રે, એ રમી રહ્યો તેની સાથ રે … એકાગ્ર

મળવિક્ષેપ જેના મટી ગયા રે, ટળી ગયા દૂબજાના ડાઘ રે, ગંગા સતી એમ બોલિયા રે પાનબાઈ, એવાને પ્રકટે વૈરાગ્ય રે … એકાગ્ર

– ગંગા સતી

See also  Bats In Sunshine by Ambrose Bierce
Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *