એક ઈચ્છા

પડ્યા જખમ સૌ સહ્યા, સહીશ હું હજુયે બહુ,
ગણ્યા નવ કદી, ગણું નવ કદી,
પડે છો હજુ;

અપાર પડશે અને જિગર હાય !
આળું થયું, કઠિન ન બનો છતાં
હૃદય એ જ ઈચ્છું, પ્રભુ !

પડી વીજળી તે પડી સુખથી છો,
બળું છું સુખે, અનન્ત ભભૂકા દહે,
દહો, ગળું છું સુખે !

ન દાહ વસમો કદી,
જિગર બૂમ ના પાડતું,
કઠિન બનજો નહીં હૃદય,
એ જ ઈચ્છું પ્રભુ !

બહુય રસ છે મને,
હૃદય છે હજુ તો, અહો ! અરે !
હૃદય જો ગયું, રસ ગયો પછી તો બધો;
ભલે મૃદુ રહી સહી જખમ છેક ચૂરો થતું,
કઠિન ન બનો કદી હૃદય એ જ ઈચ્છું, પ્રભુ !

– ‘કલાપી’ સુરસિંહજી તખ્તસિંહજી ગોહિલ

See also  Jezreel by Thomas Hardy
Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *