ધિક્ હૈ જગમેં જીવન

ધિક્ હૈ જગમેં જીવન જાકો, ભજન બિના દેહ ધરી.

જબ માતા કી કૂખ જન્મ્યો, આનંદ હરષ ઉચ્ચારી, જગમેં આય ભજન ના કીન્હો, જનની કો ભારે મારી … ધિક્ હૈ.

કાગ કોયલ તો સબ રંગ એકે, કોઈ ગોરી કોઈ કારી, વો બોલે તક તીરજ મારે, વો બોલે જગ પ્યારી … ધિક્ હૈ

વાગલ તો શિર ઊંધે ઝૂલે, વાકી કોન વિચારી, કૂલ સબ કોઈ કરણી કા ચાખે, માનો બાત હમારી … ધિક્ હૈ.

જૂની સી નાવ, મિલા ખેવટિયા, ભવસાગર બહુ ભારી, મીરાં કહે પ્રભુ ગિરિધરના ગુણ, પ્રભુ મોહે પાર ઉતારી … ધિક્ હૈ.

– મીરાંબાઈ

Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *