દળી દળીને ઢાંકણીમાં ઉઘરાવવું

દળી દળીને ઢાંકણીમાં ઉઘરાવવું ને એવું કરવું નહિ કામ રે, આપણી વસ્તુ ન જાય અવસ્થા ને એ જવાનું લેવું નહિ નામ રે … દળી દળીને.

સેવા કરવી છેલ્લા જનમવાળાની ને ભજનમાં જોવા સંસ્કાર રે, જોવા પૂરવનું પુરૂષારથ હોય એહનું ને તો મેળવવો વાતનો એકતાર રે …. દળી દળીને.

વિષયવાળાને આ વાત ન કહેવી, ને એથી રાખવું અલોપ રે, દેખાદેખી એ મરને કંઠી બંધાવે, ને શુદ્ધ રંગનો ચડે ના ઓપ રે … દળી દળીને.

ઉત્તમ જો કર્મ કરે ફળની આશાએ ને એવાને ન લાગે હરિનો લેશ રે, ગંગા રે સતી એમ બોલિયાં રે એઓ ક્યાંથી ભાળે અખંડ દેશ રે … દળી દળીને.

– ગંગા સતી

See also  The Red Wolf by Bliss Carman
Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *