ચૂંટેલા શેર – ૨

’મરીઝ’ એવાય લોકોને ઘણી વેળા દુ:ખી જોયા
કશી પણ જેમને તકલીફ દુનિયામા નથી હોતી

—————————————–

હજી કાચી હશે સમજણ અમારી,
હજી અમને અનુભવ થઇ રહ્યા છે.

———————————-

મોત વેળાની આ અય્યાશી નથી ગમતી ’મરીઝ’
હું પથારી પર રહું ને આખું ઘર જાગ્યા કરે.

————————————

કેવી મજાની ચીજ છે વ્યહવારશૂન્યતા,
મરજી પડી છે તેમ ગુજારી છે જિંદગી.

———————————-

એક પળ પણ એના વિના ચાલતું નહોતું ’મરીઝ’
કોણ જાણે કેમ આખી જિંદગી ચાલી ગઇ.

————————————-

— મરીઝ —

See also  Psalm 91:1 First Part [He That Hath Made His Refuge God] by Isaac Watts
Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *