ચલો મન ગંગા-જમુના તીર

ચલો મન ગંગા-જમુના તીર.

ગંગા જમના નિરમલ પાણી શીતલ હોત શરીર,

બંસી બજાવત ગાવત કાન્હો, સંગ લિયે બલવીર … ચલો મન.

મોર મુગુટ પીતાંબર સોહે કુંડલ ઝળકત હીર,

મીરાં કે પ્રભુ ગિરિધર નાગર ચરણકમલ પર શીર … ચલો મન.

– મીરાંબાઈ

See also  Clancy Of The Overflow by Banjo Paterson
Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *