ચલના હૈ દૂર મુસાફિર

ચલના હૈ દૂર મુસાફિર,
કાહે સોવે રે…

ચેત અચેત નર સોચ બાવરે,
બહુત નીંદ મત સોવે રે,
કામ ક્રોધ મદ લોભ મેં ફંસકર,
ઉમરીયા કાહે ખોવે રે… ચલના હૈ

શિર પર માયા મોહ કી ગઠરી,
સંગ દૂત તેરે હોવે રે,
સો ગઠરી તેરી બિચમેં છિન ગઈ,
મૂંઢ પકડી કહાં રોવે રે… ચલના હૈ

રસ્તા તો વો દૂર કઠિન હૈ,
ચલ બસ અકેલા હોવે રે,
સંગ સાથ તેરે કોઈ ના ચલેગા,
કાકે ડગરીયા જોવે રે… ચલના હૈ

નદિયા ગહરી નાવ પુરાની,
કેહિ વિધી પાર તું હોવે રે,
કહે કબીર સુનો ભાઈ સાધુ,
વ્યાજ ધોકે મૂલ મત ખોવે રે… ચલના હૈ

– સંત કબીર

See also  John Brown by James Whitcomb Riley
Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *