ચાલ રમીએ સહી

ચાલ રમીએ સહિ ! મેલ મથવું મહી, વસંત આવ્યો વનવેલ ફૂલી; મ્હોરિયા અંબ, કોકિલ લવે કદંબ, કુસુમ-કુસુમ રહ્યા ભ્રમર ઝૂલી.

પહેર શણગાર ને હાર, ગજગામિની, ક્યારની કહું છું જે ચાલ ઊઠી; રસિક મુખ ચુંબીએ, વળગીએ, ઝુંબીએ, આજ તો લાજની દુહાઈ છૂટી.

હેતે હરિ વશ કરી લ્હાવો લે ઉર ધરી, કર ગ્રહી કૃષ્ણજી પ્રીતે પળશે; નરસૈંયો રંગમાં અંગ ઉન્મત થયો, ખોયેલા દિવસનો ખંગ વળશે.

– નરસિંહ મહેતા

Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *