“મુક્તક”

કિસ્મતને હથેળીમાં હંમેશા રાખો,
ચહેરાની ઉપર એની ન રેખા રાખો.
દેવાને દિલાસો કોઇ હિંમત ન કરે,
દુ:ખ દર્દંમાં પણ એવી પ્રતિભા રાખો.

Continue reading →

Ek Lachaari Kayam Rahi

જીવનભરના તોફાન ખાળી રહ્યો છું,
ફકત એના મોંઘમ ઇશારે ઇશારે ગમે ત્યાં હું ડૂબું,
ગમે ત્યાં હું નીકળું,
છે મારી પ્રતીક્ષા કિનારે કિનારે.

Continue reading →

ચૂંટેલા શેર – ૩

દુનિયામાં મને મોકલી પસ્તાયો હતો
તું મ્રૂત્યુનું બહાનું કરી આ પાછો ફર્યો લે.

———————————–

કહો દુષ્મનને દરિયા જેમ હું પાછો જરૂર આવીશ,
એ મારી ઓટ જોઇને કિનારે ઘર બનાવે છે.

Continue reading →

ચૂંટેલા શેર – ૨

’મરીઝ’ એવાય લોકોને ઘણી વેળા દુ:ખી જોયા
કશી પણ જેમને તકલીફ દુનિયામા નથી હોતી

હજી કાચી હશે સમજણ અમારી,
હજી અમને અનુભવ થઇ રહ્યા છે.

Continue reading →