જ્યાં જોઈએ ત્યાં કૂડેકૂડ

જ્યાં જોઈએ ત્યાં કૂડેકૂડ, સામાસામી બેઠાં ધૂડ,
કોઈ આવી વાત સૂરજની કરે, તો આગળ જઈ ચાંચ જ ધરે.
અમારે હજાર વર્ષ અંધારે ગયાં, તમે આવાં ડાહ્યાં ક્યાંથી થયા?

Continue reading →

અખા એ ગુરુ શું મૂકે પાર

અખા એ ગુરુ શું મૂકે પાર, જેના શિષ્ય ગર્દભ ને ગુરુ કુંભાર!
પોતે હરિને જાણે ન લેશ અને કાઢી બેઠો ગુરુનો વેશ!

જેમ સાપને ઘેર પરોણો સાપ, મુખ ચાટી વળ્યો ઘર આપ!

Continue reading →