બોલે ઝીણાં મોર

બોલે ઝીણા મોર, બોલે ઝીણાં મોર રાધે! તારા ડુંગરિયા પર બોલે ઝીણા મોર.

મોર હી બોલે, બપૈયા હી બોલે, કોયલ કરત કલશોર … રાધે! તારા ડુંગરિયા પર

કાલી બદરિયા મેં વીજળી ચમકે, મેઘ હુઆ ઘનઘોર … રાધે! તારા ડુંગરિયા પર

ઝરમર ઝરમર મેહુલો વરસે, ભીંજે મારા સાળુડાની કોર … રાધે! તારા ડુંગરિયા પર

બાઈ મીરાં કે પ્રભુ ગિરિધર નાગર, તું તો મારા ચિત્તડાનો ચોર … રાધે! તારા ડુંગરિયા પર

– મીરાંબાઈ

See also  Good-night by Harrison S Morris
Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *