બરસે બદરિયા સાવન કી

બરસે બદરિયા સાવન કી, સાવન કી મનભાવન કી.

સાવન મેં ઉમગ્યો મેરો મનવા, ભનક સુની હરિ આવન કી. ઉમડઘુમડ ચહું દિસિસે આયો, દામણ દમકે ઝર લાવન કી … બરસે બદરિયા

નાની નાની બૂંદન મેહા બરસે, શીતલ પવન સોહાવન કી, મીરાં કે પ્રભુ ગિરિધર નાગર, આનંદ મંગલ ગાવન કી … બરસે બદરિયા

– મીરાંબાઈ

Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *