બંસીવાલે સાંવરિયા, તૂ આ જા

બંસીવાલે સાંવરિયા, તૂ આ જા રે.

બિન દેખે નહીં ચેન પડત હૈ, ચંદ્રસા મુખડા દિખા જા રે … બંસીવાલે.

દહીં માખન ઘર મેં બહુ મેરે, દિલ ચાહે સોઈ ખા જા રે … બંસીવાલે

મોર મુકુટ પીતાંબર સોહે, મુરલી કી ટેર સુના જા રે … બંસીવાલે.

મીરાં કહે પ્રભુ ગિરિધર નાગર, મોહની મૂરત દિખા જા રે … બંસીવાલે.

– મીરાંબાઈ

Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *