બંસીવાલા આજો મોરે દેશ

બંસીવાલા આજો મોરે દેશ.

આજો મોરે દેશ, હો બંસીવાલા આજો મોરે દેશ; તોરી શામળી સૂરત હદ વેશ … બંસીવાલા આજો.

આવન આવન કેહ ગયો, કર ગયો કોલ અનેક; ગણતાં ગણતાં ઘસ ગઈ જીભા, હારી આંગળીઓની રેખ … બંસીવાલે આજો

એક બન ઢૂંઢી, સકલ બન ઢૂંઢી, ઢૂંઢો સારો દેશ; તોરે કારણ જોગન હોઉંગી, કરુંગી ભગવો વેશ … બંસીવાલે આજો

કાગદ નાહિ મારે સ્યાહિ નાહિ, કલમ નહિ લવલેશ; પંખીનું પરમેશ નહિ, કિન સંગ લખું સંદેશ ? … બંસીવાલે આજો

મોર મુગુટ શિર છત્ર બિરાજે, ઘુંઘરવાળા કેશ; મીરાં કે પ્રભુ ગિરધરના ગુણ, આવોની એણે વેશ … બંસીવાલે આજો

– મીરાંબાઈ

See also  Life’s Trades by Emily Dickinson
Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *