બંસીવાલા આજો મ્હારે દેશ

બંસીવાલા આજો મ્હારે દેશ, ત્હારી સાંવરી સૂરત વ્હાલો વેશ.

આઉં-આઉં કર ગયા સાંવરા, કર ગયા કોલ અનેક, ગિનત-ગિનત ઘસ ગઈ, મ્હારી આંગળિયાંરી રેખ.

મૈં બૈરાગન આદિકી જી થાંરે, મ્હારે કદકો સનેસ, બિન પાણી, બિન સાબુન, સાંવરા હોઈ ગઈ ધોઈ સફેદ.

જોગણ હોઈ જંગલ સબ હેરું, તેરા નામ ન પાયા ભેસ. તેરી સૂરત કે કારણે, મ્હેં ધર લિયા ભગવા વેશ.

મોર-મગુટ પીતાંબર સોહૈ, ઘૂંઘરવાળા કેશ, મીરાં કે પ્રભુ ગિરિધર મિલિયાં, દૂનો બઢૈ સનેસ.

– મીરાંબાઈ

See also  Indiana [sonnet] by James Whitcomb Riley
Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *