અંધે અંધ અંધારા મળ્યા

1 અંધે અંધ અંધારા મળ્યા, જેમ તલમાં કોદરા ભળ્યા, ઘેંસ ન થાય, ન થાય ઘાણી, કહે અખો એ વાતો જાણી!

2 પંડિતને પંડિતાઈનું જોર, પણ અતઃકરણમાં અંધારું ધોર!

3 સંસ્કૃત બોલે તે શું થયું? શું પ્રાકૃતથી નાસી ગયું? ભાષાને શું વળગે ભૂર? જે રણમાં જીતે તે શૂર!

4 જોજો રે મોટાના બોલ, ઉજ્જળ ખેડે વાગ્યો ઢોલ!

5 શબરી સંસ્કૃત શું ભણી હતી, ભાઈ? ક્યા વેદ વાંચ્યા કરમાબાઈ? વ્યાધ તો શું ભણ્યો’ તો વેદ? ગણકા શું સમજતી હતી ભેદ?

6 ઓછું પાત્ર ને અદકું ભણ્યો, વઢકણી વહુએ દીકરો જણ્યો!

7 જો તુંબડું માંહેથી મરે, તો તારે ને પોતે તરે!

-અખા ભગત

See also  Cosmic Consciousness
Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *