ઐસી દિવાની દુનિયા

ઐસી દિવાની દુનિયા.
ઐસી દિવાની દુનિયા,
ભક્તિભાવ નહિ બૂઝેજી…ઐસી દિવાની

કોઈ આવૈ તો બેટા માંગે,
યહી ગુસાંઈ દીજૈ જી,
કોઈ આવૈ દુઃખકા મારા,
હમ પર કિરપા કીજૈ જી… ઐસી દિવાની

કોઈ આવૈ તો દૌલત માંગૈ,
ભેટ રૂપૈયા લીજૈ જી,
કોઈ કરાવૈ બ્યાહ સગાઈ,
સુનત ગુસાંઈ રીઝૈ જી… ઐસી દિવાની

સાંચેકા કોઈ ગ્રાહક નાહિં,
ઝૂઠે જગતપતિ જૈ જી,
કહત કબીરા સુનો ભાઈ સાધો,
અજ્ઞાનીકો ક્યા કીજૈ જી… ઐસી દિવાની.

– સંત કબીર

See also  Linger, Oh, Gentle Time by Adelaide Anne Procter
Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *