એ રી મૈં તો પ્રેમદિવાની

એ રી મૈં તો પ્રેમદિવાની મેરો દર્દ ના જાણે કોઈ … એ રી મૈં તો પ્રેમદિવાની.

શૂળી ઉપર સેજ હમારી, કિસ બિધ સોના હોય, ગગન મંડલ પર સેજ પિયા કી કિસ બિધ મિલના હોય … એ રી મૈં તો પ્રેમદિવાની.

ઘાયલ કી ગત ઘાયલ જાને, ઔર ન જાને કોય, જૌહરી કી ગતી જૌહરી જાણે, કી જિન જૌહર હોય … એ રી મૈં તો પ્રેમદિવાની.

દરદ કી મારી વન વન ભટકૂઁ વૈદ્ય મિલ્યા નહીં કોય મીરાં કી પ્રભુ પીડ મિટેગી જબ વૈદ્ય સાંવરિયો હોય … એ રી મૈં તો પ્રેમદિવાની.

– મીરાંબાઈ

See also  A Ballade Of The Unborn Dead by Ella Wheeler Wilcox
Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *