આયો બસંત, કંત ઘર નાહીં

હોલી પિયા બિન લાગે ખારી, સુનોરી સખી મેરી પ્યારી સુનો ગાંવ, દેશ સબ સુનો, સુની સેજ અટારી  …

સુની બિરહન પિવ બિન ડોલે, તજ દઈ પિવ પિયારી દેસ-વિદેસ સંદેશ ન પહુંચે, હોય અંદેસા ભારી ગીણતા ગીણતા ઘસ ગઈ રેખા આંગરિયા કી સારી  …

બાજત ઝાંઝ મૃદંગ મુરલિયા, બાજ રહી ઈક્તારી આયો બસંત, કંત ઘર નાહીં, તન મેં જર ભયા ભારી  …

અબ તો મહેર કરો મુઝ ઉપર, ચિત દે સુણો હમારી
મીરાં કે પ્રભુ મિલજ્યો માધો, જનમ-જનમ કી કુંવારી

See also  Sonnet 42
Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *