આવો તો રામરસ પીજીએ

આવો તો રામરસ પીજીએ હો ભાગ્યશાળી, આવો તો રામરસ પીજીએ.

તજી દુઃસંગ સત્સંગમાં બેસી, હરિગુણ ગાઈ લહાવો લીજીએ … હો ભાગ્યશાળી.

મમતાને મોહજંજાળ જગ કેરી, ચિત્ત થકી દૂર કરી દીજીએ … હો ભાગ્યશાળી.

દેવોને દુર્લભ દેહ મળ્યો આ, તેને સફળ આજ કીજીએ … હો ભાગ્યશાળી.

રામનામ રીઝીએ, આનંદ લીજીએ, દુર્જનિયાંથી ન બ્હીજીએ … હો ભાગ્યશાળી.

મીરાં કહે પ્રભુ ગિરિધરના ગુણ, હેતે હરિરંગ ભીંજીએ … હો ભાગ્યશાળી.

– મીરાંબાઈ

See also  Belgium (war) by Ella Wheeler Wilcox
Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *