આદિ અનાદિ છે વચન પરિપૂર્ણ

આદિ અનાદિ છે વચન પરિપૂર્ણ વચનથી અધિક નહીં કાંઈ રે, વચન જાણ્યા થકી શુદ્ધ પ્રેમ જાગે ને સુરતા નિર્ગુણમાં સમાય રે … આદિ અનાદિ

કર્મકાંડ એને નડે નહીં જેને આવ્યો વચનનો વિશ્વાસ રે, પગલું ભરે પણ વચન તપાસે ને થઈ રહે ગુરુજીના દાસ રે … આદિ અનાદિ

જનક વિદેહી ભૂલી ગયો ને દીધો જેણે પેઘડે પાવ રે, એક વરસ તેમાં રહ્યો પોતે પછી બદલ્યો વચનનો ભાવ રે … આદિ અનાદિ

દેહ છતાં તેને વિદેહી કીધો, એ વચન તણો પ્રતાપ રે, ગંગાસતી એમ બોલિયાં પાનબાઈ, જેને નહીં ત્રિવિધનો તાપ રે … આદિ અનાદિ

– ગંગા સતી

Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *