હેઠા ઊતરીને પાય લાગ્યા

હેઠા ઊતરીને પાય લાગ્યા ને ઘણો છે એનો ઉપકાર રે, અમાપક બુદ્ધિ થઈ ગઈ છે મારી, ને લાગ્યો અકર્તા પુરૂષમાં તાર રે … હેઠા.

અખંડ અમર અવિનાશી ભાળ્યા, ને વસ્તુ છે અગમ અપાર રે, દયા કરીને મુજને દરસાવ્યા ને અનામ એક નિરધાર રે … હેઠા.

સમજીને વાસના સમાઈ ગઈ, ને અનુપમ છે એક રૂપ રે, આતમને ભિન્ન નવ જાણો, ને એ તો છે શુદ્ધ નિરંજન ભુપ રે … હેઠા.

સરવેની સાથે મિત્રતા રાખજો,
ને નહિ પ્રીત નહિ વેર રે,
ગંગા રે સતી પ્રતાપે પાનબાઈ બોલિયાં રે,
એવું સમજીને કરવી લે’ર રે … હેઠા.

Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *