હું જાઉં છું ! હું જાઉં છું !

હું જાઉં છું ! હું જાઉં છું ! ત્યાં આવશો કોઈ નહિ ! સો સો દિવાલો બાંધતાં ત્યાં ફાવશો કોઈ નહિ !

ના આંસુથી, ના જુલ્મથી, ના વસ્લથી, ના બંધથી, દિલ જે ઉઠ્યું રોકાય ના ! એ વાત છોડો કેદની !

સૌ ખુશ રહો જેમાં ખુશી ! હું જ્યાં ખુશી તે હું કરું ! ‘શું એ હતું ? શું આ થયું ?’ એ પૂછશો કોઈ નહિ !

પેદા કર્યો’તો ઇશ્ક ત્યાં ના કોઈને પૂછ્યું હતું ; એ ભૂંસવા જો છે ખુશી તો પૂછવું એ કૈં નથી.

આ ચશ્મ બુરજે છે ચડ્યું આલમ બધી નિહાળવા, તે ચશ્મ પર પાટો તમે વીંટી હવે શકશો નહિ.

મારી કબર બાંધી અહીં ત્યાં કોઈને સુવારજો ! હું જ્યાં દટાઉં ત્યાં ફૂલોને વેરશો કોઈ નહિ !

શું પૂછવું ? શું બોલવું ? ખુશ છો અને રહેજો ખુશી !
વ્યર્થ આંસુ ખેરશો તો લૂછશે કોઈ નહિ.

See also  To — [The bowers whereat, in dreams, I see] by Edgar Allan Poe
Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *