હમકો ઓઢાવે ચદરિયા

હમકો ઓઢાવે ચદરિયા રે, ચલત બેરીયા ચલત બેરીયા … હમકો ઓઢાવે

પ્રાણ રામ જબ નિકસન લાગે, ઉલટ ગઈ દો નૈન પુતરિયા … હમકો ઓઢાવે

ભિતરસે જબ બાહિર લાયે, તૂટ ગઈ સબ મહેલ અટરિયા … હમકો ઓઢાવે

ચાર જનેં મિલ હાથ ઉઠાઈન, રોવત લે ચલે ડગર ડગરિયા … હમકો ઓઢાવે

કહત કબીરા સુનો ભાઈ સાધુ, સંગ જલી વો તો તૂટી લકરિયા … હમકો ઓઢાવે

– સંત કબીર

See also  The Tutor by Carolyn Wells
Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *