સાહબ હૈ રંગરેજ

સાહબ હૈ રંગરેજ, ચુનરિ મોરિ રંગ ડારી.

સ્યાહી રંગ છુડાય કે રે, દિયો મજીઠા રંગ ધોવે સે છૂટે નહિં રે, દિન દિન હોત સુ-રંગ … સાહબ હૈ

ભાવ કે કુણ્ડ નેહ કે જલ મેં, પ્રેમ રંગ દઈ બોર, દુઃખ દેઈ મૈલ લુટાય દે રે, ખુબ રંગી ઝકઝોર … સાહબ હૈ

સાહબને ચુનરી રંગી રે, પ્રીતમ ચતુર સુજાન, સબ કુછ ઉન પર બાર દુઁ રે, તન મન ધન ઔર પ્રાણ … સાહબ હૈ

કહૈં કબીર રંગરેજ પિયારે, મુઝ પર હુઆ દયાલ, શીતલ ચુનરિ ઓઢિ કે રે, ભઈ હૌં મગન નિહાલ … સાહબ હૈ.

– સંત કબીર

See also  Tilak Karta Trepan Thaya And Other
Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *