સંતો જીવત હી કરો આશા

સંતો જીવત હી કરો આશા, મુએ મુક્તિ, કહે ગુરૂ લોભી, જૂઠા દૈ વિશ્વાસા… સંતો

મન હી બંધન, મન સે મુક્તિ, મન કા સકલ વિલાસા, જો મન ભયો જીયત વશ નાહી તો દેવે બહુ પ્રાસા … સંતો

જો અબ હૈ તો તબહુ મિલી હૈ જો સ્વપ્ને જગ ભાષા જહાં આશા તહાં વાસા હોયે મનકા યહી તમાશા …સંતો

જીવત હોવે દયા સતગુરુ કી ઘટમેં જ્ઞાન પ્રકાશા, કહત કબીર મુક્તિ તુમ લેવો, જીવત હી ધર્મદાસા … સંતો

– સંત કબીર

Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *