માલણ લાવે મોગરો

માલણ લાવે મોગરો રે, કાચી કળીનો હાર; આવતાં ભીંજે ચૂંદડી, રણ મેઘ ન પડે ધાર.

રૂપલા કેરી ઊંઢાલણી રે, સોના કેરી થાળ; પીરસે પદ્મિની પાતળી રે, તમે આરોગો નંદલાલ.

ચંદ્ર વિના શી ચાંદની રે, દીવડા વિના શી રાત; હરજી વિના શી ગોઠડી, મારે જવું શામળિયા સાથ.

પાંચસાત ગોપીઓ ટોળે મળી રે, ઊભી ચાંપલિયા હેઠ; છેલ કાનુડો આવશે, પેલી પાતલડીને ઘેર.

આંબુડો વાવે મલગુગડો, જાંબુડો લહરે રે જાય; ભલે મળ્યો મહેતા નરસૈંનો સ્વામી મારી હૃદયા ટાઢી થાય.

– નરસિંહ મહેતા

See also  A Panegyric To Sir Lewis Pemberton by Robert Herrick
Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *