મારી હૂંડી સ્વીકારો મહારાજ રે

મારી હૂંડી સ્વીકારો મહારાજ રે, શામળા ગિરધારી મારી હૂંડી શામળિયાને હાથ રે , શામળા ગિરધારી

રાણાજીએ રઢ કરી, વળી મીરા કેરે કાજ ઝેરના પ્યાલા મોકલ્યાં રે, વ્હાલો ઝેરના જારણહાર રે શામળા ગિરધારી ! મારી હૂંડી સ્વીકારો મહારાજ રે

સ્થંભ થકી પ્રભુ પ્રગટીયા, વળી ધરિયાં નરસિંહ રૂપ પ્રહલાદને ઉગારિયો રે, વ્હાલે માર્યો હરણાકંસ ભૂપ રે; શામળા ગિરધારી ! મારી હૂંડી સ્વીકારો મહારાજ રે

ગજને વ્હાલે ઉગારિયો, વળી સુદામાની ભાંગી ભૂખ સાચી વેળાના મારા વ્હાલમા રે, તમે ભક્તોને આપ્યાં ઘણાં સુખ રે; શામળા ગિરધારી ! મારી હૂંડી સ્વીકારો મહારાજ રે

પાંડવની પ્રતિજ્ઞા પાળી, વળી દ્રૌપદીનાં પૂર્યાં ચીર, નરસિંહ મહેતાની હૂંડી સ્વીકારજો રે, તમે સુભદ્રાબાઈના વીર રે; શામળા ગિરધારી ! મારી હૂંડી સ્વીકારો મહારાજ રે

ચાર જણા તીરથવાસી ને, વળી રૂપિયા સો સાત, વહેલા પધારજો દ્વારિકા રે, એને ગોમતી નાહ્યાની ખાંત રે; શામળા ગિરધારી ! મારી હૂંડી સ્વીકારો મહારાજ રે

રહેવાને નથી ઝૂંપડું, વળી જમવા નથી જુવાર, બેટો બેટી વળાવિયાં રે, મેં તો વળાવી ઘર કેરી નાર રે; શામળા ગિરધારી ! મારી હૂંડી સ્વીકારો મહારાજ રે

ગરથ મારું ગોપીચંદન, વળી તુલસી હેમનો હાર, સાચું નાણું મારો શામળો રે, મારે દોલતમાં ઝાંઝપખાજ રે; શામળા ગિરધારી ! મારી હૂંડી સ્વીકારો મહારાજ રે

તીરથવાસી સૌ ચાલિયા, વળી આવ્યા નગરની માંહ્ય, આ શહેરમાં એવું કોણ છે રે, જેનું શામળશા એવું નામ શામળા ગિરધારી ! મારી હૂંડી સ્વીકારો મહારાજ રે

Page 2

નથી બ્રાહ્મણ નથી વાણિયો, નથી ચારણ નથી ભાટ, લોક કરે ઠેકડી, નથી શામળશા શેઠ એવું નામ રે શામળા ગિરધારી ! મારી હૂંડી સ્વીકારો મહારાજ રે

તીરથવાસી સૌ ચાલીયા, વળી આવ્યા નગરની બહાર, વેશ લીધો વણિકનો રે, મારું શામળશા શેઠ એવું નામ રે શામળા ગિરધારી ! મારી હૂંડી સ્વીકારો મહારાજ રે

હૂંડી લાવો હાથમાં, વળી આપું પૂરા દામ, રૂપિયા આપું રોકડા રે, મારું શામળશા એવું નામ રે; શામળા ગિરધારી ! મારી હૂંડી સ્વીકારો મહારાજ રે

હુંડી સ્વીકારી વ્હાલે શામળે, વળી અરજે કીધા કામ મહેતાજી ફરી લખજો, મુજ વાણોતર સરખાં કાજ રે; શામળા ગિરધારી ! મારી હૂંડી સ્વીકારો મહારાજ રે

– નરસિંહ મહેતા

Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *