માઈ, મને મળિયા મિત્ર ગોપાલ

માઈ, મને મળિયા મિત્ર ગોપાલ, નહીં જાઉં સાસરે.

સંસાર મારું સાસરું ને મહિયેર વૈકુંઠ વાસ, લખચોરાસી ફેરા હતો તે, મૂક્યો મેં મોહન પાસ … નહીં જાઉં.

સાસુ મારી સુકૃત કહીએ, સસરો પ્રેમ સુજાણ, નાવલિયો અવિનાશી વિશ્વંભર, પામી હું જીવનપ્રાણ. … નહીં જાઉં.

સાથી અમારા સંત સાધુ, સાધન ધીરજ ધ્યાન, કર જોડી મીરાં વીનવે, હવે પામું ન ગર્ભાધાન. … નહીં જાઉં.

– મીરાંબાઈ

Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *