મન લાગો મેરો યાર ફકીરી મેં

મન લાગો મેરો યાર ફકીરી મેં.

જો સુખ પાયો રામ ભજન મેં, સો સુખ નાહિં અમીરી મેં, ભલા બુરા સબકા સુન લીજૈ, કર ગુજરાન ગરીબી મેં … મન લાગો

પ્રેમ નગર મેં રહની હમારી, ભલી બની આઈ સબૂરી મેં, હાથ મેં કુંડી બગલ મેં સોટા, ચારોં દિશા જાગીરી મેં … મન લાગો

આખિર યે તન ખાક મિલેગા, કહાં ફિરત મગરૂરી મેં, કહત કબીર સુનો ભાઈ સાધો, સાહબ મિલે સબૂરી મેં … મન લાગો.

– સંત કબીર

See also  The Old Man Of The Sea by Oliver Wendell Holmes
Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *