મન ના રંગાયે જોગી

તનકો જોગી સબ કર, મનકો કરે ન કોઈ, સહજે સબ સિદ્ધિ પાઈયે, જો મન જોગી હોઈ. હમ તો જોગી મનહી કે, તનકે હય તે ઓર, મનકો જોગ લગાવતાં, દશા ભઈ કછુ ઓર.

મન ના રંગાયે જોગી કપડા રંગાયે, મન ના ફિરાયે જોગી મનકા ફિરાયે.

આસન માર ગૂફામેં બૈઠે, મનવા ચહુ દિશ જાયે, ભવસાગર ઘટ બિચ બિરાજે, ખોજન તિરથ જાયે… મન ના

પોથી બાંચે યાદ કરાવે, ભક્તિ કછુ નહિં પાયે, મનકા મન કા ફિરે નાહિ, તુલસી માલા ફિરાયે… મન ના

જોગી હોકે જાગા નાહિ, ચોરાસી ભરમાયે, જોગ જુગત સો દાસ કબીરા, અલખ નિરંજન પાયે… મન ના

– સંત કબીર

See also  Lord Lucky by Hilaire Belloc
Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *