મન તોહે કેહિ બિધ કર સમજાઉં

મન તોહે કેહિ બિધ કર સમજાઉં ?

સોના હોય તો સુહાગ મંગાઉ, બંકનાલ રસ લાઉં, ગ્યાન શબ્દ કી ફૂંક ચલાઉં, પાની કર પિઘલાઉં … મન તોહે

ઘોડા હોય તો લગામ મંગાઉં, ઉપર જીન કસાઉં, હોય સવાર તેરે પર બૈઠું, ચાબૂક દેકે ચલાઉં … મન તોહે

હાથ હોય તો ઝંઝીર ચઢાઉં, ચારો પૈર બંધાઉં, હોય મહાવત તેરે પર બૈઠું, અંકુશ લેકે ચલાઉં … મન તોહે

લોહા હોય તો એરણ મંગાઉં, ઉપર ધુંવન ધુંવાઉં, ધુવન કી ઘનઘોર મચાઉં, જંતર તાર ખિંચાઉં … મન તોહે

ગ્યાની હોય તો જ્ઞાન શિખાઉં, સત્ય કી રાહ ચલાઉં, કહેત કબીર સુનો ભાઈ સાધો, અમરાપુર પહુંચાઉં … મન તોહે

– સંત કબીર

Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *